UBM nyereményjáték

A nyereményjáték szervezője: UBM Holding Nyrt., székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., cégjegyzékszám: 13-10-041578, adószám: 25506871-2-13.

A játék főcsatornája az UBM Facebook-oldala: https://www.facebook.com/ubmcsoport.hu

A játék landing page: https://investors.ubm.hu/nyeremenyjatek-2023/

A játék megjelenik Szervező Instagram-oldalán is: https://www.instagram.com/ubm_csoport/

Űrlap: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6OcZgC86e2AaMps3NvkG6GKukU87wJbIbnXYXI1EAJVZUkg/viewform

A játék célja: A játék szervezője szolgáltatásának javítása érdekében végez nem reprezentatív kutatást, véleménykérést. Az űrlapon beérkező információk nem kerülnek publikálásra Szervező részéről.

———-

Feltételek: A felmérés nem reprezentatív, az űrlapra beküldött vélemények és adatok nem kerülnek publikálásra, csak az UBM kollégái fogják elolvasni. A névnél nickname is megadható. A játék intervalluma: 2023. augusztus 28. és szeptember 18. között. Sorsolás: 2023. szeptember 22-én. 9 nyertest hirdetünk a fenti szerint. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható. A játékban való részvételhez az űrlap kötelező mezőit kell kitölteni. A nyeremény más kedvezménnyel nem összevonható. Felhívjuk a szíves figyelmed, hogy Facebook és Instagram kommentben nem fogadunk el válaszokat a játékban való részvételhez, az űrlapon tudod leadni a véleményed.

A játék intervalluma: 2023. augusztus 28. és szeptember 18.

A résztvevő személyek köre: A játékban minden 18 év feletti magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részt vehet. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező bármely leányvállalatának vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, alkalmazottai és ezek bármelyikének közeli hozzátartozói.

A résztvevő a játékban történő részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a résztvevő a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni. A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékos az adatai megadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a szervező marketing tevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyeremények:

  • 1 fő nyertes részére: a ’Takler Kúria Szekszárd’ teraszos, Superior szobája 2 fő részére 2 hétvégi éjszakával, korlátlan wellness-használattal, pincetúrával (6 tételes borkóstolóval), teljes ellátással (a reggeli svédasztalos, a többi étkezés á la carte), díjmentes parkolással és Wi-Fi használattal – a fődíj értéke 200.000 Ft.
  • 3 fő nyertes számára: 1-1 db exkluzív ajándékcsomag (bor, csokoládé, kávé, UBM-márkajeles ajándékok) – egy ajándékcsomag értéke 25.000 Ft.
  • 5 fő nyertes számára: 1-1 db mini prémium ajándékcsomag (bor, csokoládé és UBM-márkajeles ajándékok) – egy ajándékcsomag értéke 15.000 Ft.

Az értékek bruttók.

Az ajándékok átadása személyesen történik, az UBM-nél. 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.

A sorsolás időpontja és a nyertesek kihirdetése: 2023. szeptember 22., 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.

A nyertesek játékban használt neveit közzétesszük a Facebook és az Instagram oldalunkon, valamint a honlapunk egyik aloldalán (https://investors.ubm.hu/nyeremenyjatek-2023/).

A nyeremény átadása: A nyertesekkel a sorsolást követően a Szervező 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a játékos által megadott e-mail címen, és egyezteti az ajándék átvételének részleteit. A Szervező ezzel minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a nyertes játékosokat tájékoztassa a nyereményről, ezért nem vállal felelősséget azért, ha egy nyertes játékos ennek ellenére nem értesül róla. Amennyiben egy nyertes a sorsolást követő 14 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, Szervező dönt arról, hogy újra sorsol-e. Szervező dönthet úgy is, hogy nem sorsol újra. Új sorsolás esetén az új nyertes tájékoztatása érdekében ugyancsak a fenti szabályok szerint járunk el, és rá az előbbiekben a nyertes játékosról ismertetett szabályok szintén vonatkoznak.

A főnyeremény nem ruházható át.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Egy személy csak egyszer játszhat.

Egy nyertes játékosok nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • a nyereményért az előbbiekben jelzett határidőn túl jelentkezik;
  • jelen játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A Szervező minden saját felületén fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és mindazokat, amelyet saját belátása szerint jogsértőnek, vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak megfelelően kezeli a játékosok játékban megadott és egyben személyes adatait. Szervező általi adatkezelésre AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Szervezők kizárják felelősségüket a játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés – a Szervezőnek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervező a nyertes megállapítása és a nyereményátadása céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A játékban való részvétellel egyidejűleg játékos kijelenti, hogy jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

A nyertes játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játékban megadott nevét a Szervező a nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról való tájékoztatás során a Facebook és Instagram oldalán közzétegye.

A nyertes bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.), illetve e-mailben az info@ubm.hu és a marketing@ubm.hu címeken.

A játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, részvétele az előbbiekben leírt korlátozásokba nem ütközik.

A játék lezárultát követő 45 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A játék lebonyolítása során a magyar jogszabályok az irányadók.

Jelen játékot a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook és Instagram nem vesz részt a szervezésében, ezért mentesül a játékból adódó kötelezettségek alól.

Szervező jelen játékszabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

Budapest, 2023. augusztus 28.

UBM Holding Nyrt.