Szarvasmarha szépségverseny – Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték szervezője: UBM Holding Nyrt., székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., cégjegyzékszám: 13-10-041578, adószám: 25506871-2-13.

A játék főcsatornája az UBM Facebook-oldala: https://www.facebook.com/ubmcsoport.hu

A játék landing page: https://investors.ubm.hu/szarvasmarha-szepsegverseny/

A játék megjelenik Szervező Instagram-oldalán is: https://www.instagram.com/ubm_csoport/

Űrlap:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcmwYBPzw-fOuBo-vH1EhKOcPetbzVWFyosqWsUYjWg0mxGw/viewform


A játék célja:

Az UBM nagysikerű állattenyésztő sorozatát 2023-ban szépségversennyel zárjuk, mellyel a szarvasmarha tulajdonosokat szeretnénk megszólítani. Célunk a szakma és a civil közösség összehozása, az állattenyésztés népszerűsítése. A szarvasmarháknak történelmi szerepük van, csodálatosan kedves és okos állatok. Legyen minden boci látható! A játékot élménynek, büszkeségfalnak szánjuk. Előre a legelőre!

Feltételek:

„Ha szeretne játszani:

 1. Kérjük, töltse ki az ŰRLAPOT, amelyen keresztül a szarvasmarha adatait várjuk.
 2. Küldje be a FACEBOOKON a nyereményjáték poszt alá a kedvence fotóját és nevét. Fontos, hogy a kommentben az állat neve is szerepeljen.

A játékban való részvételhez mindkét lépésnek teljesülnie szükséges.”

Csak saját állattal, szarvasmarhával lehet a játékban részt venni. Egy állattartó maximum két állattal nevezhet. Egy állathoz egy fotót lehet beküldeni.

Csak szarvasmarhával lehet nevezni.

A nyerteseket e-mailben és Facebookon is értesítjük.

Minden játékos kedvence kap online oklevelet a versenyben való részvételről.

A játék intervalluma: 2023. december 6. – 2024. január 6.

A résztvevő személyek köre: A játékban minden 18 év feletti magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részt vehet, aki saját szarvasmarhával rendelkezik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező bármely leányvállalatának vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, alkalmazottai és ezek bármelyikének közeli hozzátartozói.

A résztvevő a játékban történő részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a résztvevő a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni. A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékos az adatai megadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a szervező marketing tevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

Elbírálás:

A képeket az UBM kollégái értékelik és döntenek a nyertesekről. Bírálati szempontok a kiírás szerint:

„Elfogultak vagyunk a szarvasmarhákat illetően. Szeretjük őket!

Az alábbi nem szakmai szempontok alapján fogunk dönteni: cukiság, egészséges küllem és a fotó kreatív jellege”

 

A játékot két súlykategóriában hirdetjük: 300 kg alatt és felett. A nyeremények tápok.

300 kg alatt:

 1. hely: 300 kg 8836 Borjú nevelő,
 2. hely: 200 kg 8836 Borjú nevelő,
 3. hely: 100 kg 8836 Borjú nevelő.

 

300 kg és 300 kg felett:

 1. hely: 300 kg 8836 Borjú nevelő,
 2. hely: 200 kg 8836 Borjú nevelő,
 3. hely: 100 kg 8836 Borjú nevelő.

 

A nyertesek kihirdetése: 2024. január 14. 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. A kihirdetés online történik.

A nyertesek játékban használt neveit közzétesszük a Facebook és az Instagram oldalunkon, valamint a honlapunkon.

A nyeremény átadása: A nyertesekkel az eredményhirdetést követően a Szervező 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a játékos által megadott e-mail címen, és egyezteti az ajándék átvételének részleteit. A Szervező ezzel minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a nyertes játékosokat tájékoztassa a nyereményről, ezért nem vállal felelősséget azért, ha egy nyertes játékos ennek ellenére nem értesül róla. Amennyiben egy nyertes az eredményhirdetést követő 14 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, Szervező dönt arról, hogy más nyertest hirdet-e. Szervező dönthet úgy is, hogy új nyertest választ. Új nyertes esetén ugyancsak a fenti szabályok szerint járunk el, és rá az előbbiekben a nyertes játékosról ismertetett szabályok szintén vonatkoznak.

A nyeremények átadása személyesen történik, az UBM-nél. 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.

A nyeremények nem ruházhatóak át.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Egy nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
 • ha nem saját szarvasmarha fotóval játszott;
 • ha stock fotóval játszott;
 • ha más állattartók képeit rosszindulatúan, kedvezőtlenül minősíti;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • a nyereményért az előbbiekben jelzett határidőn túl jelentkezik;
 • jelen játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A Szervező minden saját felületén fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és mindazokat, amelyet saját belátása szerint jogsértőnek, vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak megfelelően kezeli a játékosok játékban megadott és egyben személyes adatait. Szervező általi adatkezelésre AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Szervezők kizárják felelősségüket a játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés – a Szervezőnek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervező a nyertes megállapítása és a nyereményátadása céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A játékban való részvétellel egyidejűleg játékos kijelenti, hogy jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

A nyertes játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a játékban megadott nevét a Szervező a nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról való tájékoztatás során a honlapján, a Facebook és az Instagram oldalán közzétegye.

A nyertes bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.), illetve e-mailben az info@ubm.hu és a marketing@ubm.hu címeken.

A játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, részvétele az előbbiekben leírt korlátozásokba nem ütközik.

A játék lezárultát követő 45 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A játék lebonyolítása során a magyar jogszabályok az irányadók.

Jelen játékot a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook és Instagram nem vesz részt a szervezésében, ezért mentesül a játékból adódó kötelezettségek alól.

Szervező jelen játékszabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

Budapest, 2023. december 6.

UBM Holding Nyrt.